Falun Dafa Minghui.org

Vera i osnovna vezanost

(Minghui.org)

Nedavno sam stekao novo razumevanje „vere“ i „osnovne vezanosti“. Voleo bih da to podelim sa vama.

U svojoj kultivaciji nikada nisam uspevao da dobro razumem značenje „vere“. U opštem smislu, činilo se da „vera“ znači verovati čak i ne videći.

I znao sam da je vera u Učitelja i Fa fundamentalna za kultivaciju Falun Dafe, inače ne bi bilo ni nikakve kultivacije o kojoj bi se moglo govoriti. Pa, kako neko može imati veru i šta je početna osnova za veru u Učitelja i Fa u kultivaciji? Ranije nisam imao jasan odgovor, ali nedavno me je inspirisalo nešto što mi je dalo novo razumevanje.

Vera u drugačijem tumačenju

Pre svega, želim da pomenem tumačenje „vere“ u katoličkom rečniku na koje sam nedavno naišao. Кaže se da je vera božanska osobina ili božanska karakteristika (Božanska vrlina).

Prema tome, to nije nešto što obični, svetovni ljudi mogu tek tako imati. Vlastitim naporima ili vaspitanjem, ljudi u sekularnom svetu mogu steći osobine razboritosti, pravde, čvrstine i umerenosti. Međutim, „vera“ se ne može steći vlastitim naporima. Ona se dobija milošću Božjom. U katoličanstvu postoje tri takve božanske osobine: „vera“, „nada“ i „dobročinstvo“.

Čitajući katoličko objašnjenje, verujem da je pomenuta „nada“ želja za povratkom istini života. Oni to nazivaju željom za ponovnim sjedinjenjem sa Bogom (Božanska unija). A „dobročinstvo“ je saosećanje. Nijedna od ovih osobina ne pripada osobi u sekularnom svetu. Povratak izvornom, istinskom biću je budinska priroda osobe, a saosećanje je nešto što čovek natopljen ljudskim emocijama ne može imati – ono može doći tek nakon što neko prevaziđe ljudska osećanja.

Pa šta je „vera“? Кatoličko objašnjenje kaže da Bog blagoslovi i ojačava mudrost bića tako da ono može biti čvrsto uvereno da su transcendencija i manifestacije koje je Bog razotkrio istina. Ovo znanje i uverenje u višu istinu ne mogu se postići ljudskim razumom, već su bogom dani. To može dobiti samo onaj kome je Bog dao tu moć.

Vera naspram prosvetljenja

Shvatam da je ova „vera“ zapravo „prosvetljenje“ koje nam Učitelj pominje. Učitelj je rekao:

„Religije na Zapadu su nekad učile veri, dok bi one na Istoku učile prosvetljavanju.“ (Predavanje na konferenciji u Evropi)

Drugim rečima, „vera“ i „prosvetljenje“ su zapravo jedna ista stvar. To stanje se dostiže kada se biće asimilira u viši domen, ili kada nam Učitelj pomogne da otvorimo svoje zapečaćene, urođene osobine - mi tada spontano shvatamo i čvrsto verujemo u istine viših domena. Budući da je taj deo našeg života već u tom domenu, prirodno je razumeti i prihvatiti istinu u tom domenu. Shvatio sam da je ovo takođe manifestacija naše asimilacije s Fa.

Setio sam se da sam, kada sam svojevremeno počeo da vežbam Falun Dafu, imao beskrajna pitanja za vreme čitanja Džuan Faluna. Osećao sam da nelogično ovde, da se onde razlikuje od mojih predstava, ili da je negde drugde nedosledno. Ukratko, bilo je beskrajnih pitanja. Međutim, nakon opsežnog učenja Fa neko vreme, sva ta pitanja su nestala. Ne sećam se ni šta su bila ta pitanja. Sada osećam da je sasvim prirodno da prihvatim ono što Učitelj kaže.

U to doba sam se pitao gde su nestala sva ta pitanja. Sad kad razmislim, radi se o tome da se u procesu učenja Fa moj život uzdigao i asimilovao se sa Fa. Кada sam dospeo u viši domen, prirodno sam prihvatio viša učenja Učitelja. Sve te misli nižeg nivoa više me ne mogu dotaći, niti ih se sećam.

Proces spasenja

Naravno, ovo stanje je izvan sveta. Samo u kultivaciji to se može postići, Učiteljevom milošću. U stvari, ovo je proces našeg spašavanja od strane Učitelja. U kultivaciji Dafe, najvažnija manifestacija ovog procesa je naše učenje Fa.

Učitelj nam je rekao:

„Često kažem da sam u ovaj Fa uneo sve što vam može omogućiti da se kultivišete i napredujete, i sve što možete steći kroz kultivaciju. Iako ste u različitim domenima, nijedno od vas ne može istinski shvatiti težinu mojih reči. Sve ćete dobiti ako se budete kultivisali. Ali znate li koliko je mojih stvari uneto u ono što vi dobijate?” (Fa predavanje na konferenciji u Švajcarskoj)

Učitelj nas je podsetio:

„Takođe sam vam kazao da je ovaj Fa toliko moćan, i da sam ujedinio svoje ogromne moći u ovaj Fa, pa ovaj Fa sve može da učini za vas.“ ( Fa-predavanje za vreme Festivala lanterne na Fa-konferenciji na zapadu SAD)

Preuzimajući na sebe planine grehova u naše ime i u ime svesnih bića koja želimo da spasimo, Učitelj nam omogućava da kontinuirano dostižemo više domene kroz učenje Fa i kultivaciju.

Govoreći o veri kao o božanskom svojstvu, možda postoji još jedno značenje - da su sva bića u nebeskom svetu već u tom domenu. Ova bića imaju sasvim prirodno razumevanje i čvrsto veruju u principe zakona u tom domenu i reči Gospodara neba, jer je on deo tog domena. Ali kada je čovek u nižem domenu, u opseni, on ne može da razume i veruje u stanje višeg domena. Jednostavno rečeno, nečije razumevanje stvari je određeno njegovim domenom.

Razvijanje prave vere u Fa

Ako je „vera“ ili „prosvetljenje“ proces kojim se život nastavlja asimilirati sa karakteristikama univerzuma, onda se i zahtevi za kultivatore u ovom procesu takođe stalno povisuju. Na početku se možemo osloniti na Učitelja da nas unapredi. Ali na kraju, sva vera mora proizaći iz naše sopstvene asimilacije sa Fa, tako da možemo dostići standard.

Na primer, u ranim godinama predstavljanja Falun Dafe javnosti, Učitelj je prikazao mnoga čuda, uključujući isceljenje mnogih ljudi na Istočnom sajmu zdravlja. Pošto je naša osnova u to vreme bila samo na nivou običnih ljudi i naša veza sa Fa je bila slaba, Učitelj nam je davao „štake“ da nam pomogne da počnemo. Što se više kultivišemo, to nam Učitelj daje manje „štaka“.

Pored toga što nam Učitelj više ne daje „štake“, moramo da bacimo i one koje smo sami sačinili. Кonkretno, u prošlosti smo možda imali neke ljudske predstave koje su se poklapale sa površinskim nivoom Dafe. U početnoj fazi naše kultivacije, ove predstave, poput osećaja za pravdu ili potrage za dobrim, mogli su nam pomoći da ojačamo veru u Dafu.

Ali dok napredujemo u svojoj kultivaciji, posebno u finalnim trenucima Fa-ispravljanja, moramo se osloboditi sopstvenih ljudskih ideja i imati potpunu veru u Fa. Na primer, neki praktikanti veruju da je pravda u svetu od najveće važnosti i da će božansko sigurno podržati pravdu za čovečanstvo. Dakle, kada je Odabrani (Trump) izgubio izbore i na površini pravda nije trijumfovala nad zlom, ovi praktikanti su bili zbunjeni i razvili su sumnje u Dafu.

Ali kako je jednom rekao britanski konzervativni filozof i pobožni hrišćanin Edmund Burke, svetska politika nije otelotvorenje hrišćanske istine. I ja tako mislim i želeo bih da dodam: politika sveta nije otelotvorenje istine Buda Fa.

Prema mom ograničenom razumevanju, Dafino spasenje može se postići iskupljenjem i promenom srca ljudi, a ne oslanjanjem na političku moć sveta ili pokazivanjem onostranih moći. Jasnije rečeno, ishod američkih izbora sam po sebi ne potvrđuje direktno Dafu u ljudskom svetu.

Osim ljudskih predstava, postoje i druga područja koja treba poboljšati u našoj kultivaciji. Na primer, neki ljudi su ušli u praksu zbog čudesnih efekata Dafe na lečenje i zdravstveno stanje. Ako neko vidi da mnogi kultivatori imaju karmu bolesti kao obični ljudi, pa čak i preminu, da li ovo poljulja temelje njihove vere?

Drugi imaju određena očekivanja od kultivatora kao grupe, na primer koliko plemeniti Dafa učenici treba da budu, ili koliko dobro Dafa projekti treba da se izvode. Ali ako stvari ne ispunjavaju njihova očekivanja, da li i dalje veruju u Fa?

Drugim rečima, svi ti lažni temelji takozvane „vere“ na kraju moraju biti uklonjeni. Samo pod takvim okolnostima može se videti gde je zapravo temelj naše vere.

Za istinsku veru koja ispunjava kriterijume, ona može proizaći samo iz asimilacije života u Fa, što donosi znanje i uverenje u istinu univerzuma u višim domenima. Takva vera ne treba spoljnu potvrdu ili podršku, jer je to nagon prosvetljenog bića. I ne sme biti slepa i iracionalna u svom izrazu. Jer to je samo sublimacija mudrosti koju Bog osnažuje.

Zapravo, šta može biti čvršća potvrda od osećaja otkrivanja uzdizanja sopstvenog života?

Na kraju, shvatio sam da je lažna osnova „vere“, tj. težnja, osnovna vezanost o kojoj nam je Učitelj govorio. Svako ima različitu „osnovnu vezanost“ koju treba prevazići u svojoj kultivaciji. Кada sam ponovo proučio Učiteljev Fa „Кa ispunjenju“ u Bitno za dalje napredovanje II, stekao sam jasnije razumevanje o tome šta je naša „osnovna vezanost“.