Falun Dafa Minghui.org

EU usvojila rezoluciju kojom osuđuje prisilno oduzimanje organa od praktikanata Falun Gonga, koje se odvija pod vodstvom Komunističke partije Kine

(Minghui.org)

Europski parlament donio je rezoluciju 5. svibnja 2022. godine, izražavajući „ozbiljnu zabrinutost“, zbog ustrajnog, sustavnog i nehumanog uzimanja organa od živih kineskih disidenata, posebno praktikanata Falun Gonga.

Ovdje donosimo tekst rezolucije:

Rezolucija Europskog parlamenta o navodima o kontinuiranoj pojavi uzimanja organa u Kini

Europski parlament,

– uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o odnosima između EU-a i Kine,

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. prosinca 2013. o uzimanju organa u Kini,

– uzimajući u obzir studiju naslovljenu „Proceedings of the Workshop on Organ Harvesting in China” (dokument s radionice na temu uzimanja organa u Kini), koju je objavila Glavna uprava za unutarnju politiku 12. travnja 2016.,

– uzimajući u obzir Direktivu 2010/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o standardima kvalitete i sigurnosti ljudskih organa namijenjenih transplantaciji,

– uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine te Povelju Europske unije o temeljnim pravima iz 2009., a osobito njezin članak 3. o pravu na integritet osobe,

– uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima i Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, koju je Kina ratificirala 4. listopada 1988.,

– uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe protiv trgovanja ljudskim organima,

– uzimajući u obzir Deklaraciju iz Istanbula o trgovini organima i transplantacijskom turizmu,

– uzimajući u obzir Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, koju je Kina potpisala 1949.,

– uzimajući u obzir izjavu stručnjaka UN-a za ljudska prava od 14. lipnja 2021. o navodnom uzimanju organa čije su žrtve manjine u Kini,

– uzimajući u obzir saslušanje od 29. studenog 2021. koje je na temu uzimanja organa u Kini organizirao Pododbor za ljudska prava,

– uzimajući u obzir konačnu presudu neovisnog suda nadležnog za prisilno uzimanje organa zatvorenika savjesti u Kini (China Tribunal), donesenu 1. ožujka 2020.,

– uzimajući u obzir članak 144. stavak 5. i članak 132. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da su promicanje i poštovanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u središtu odnosa EU-a i Kine, u skladu s obvezom EU-a da štiti te vrijednosti u svojem vanjskom djelovanju te u skladu sa obvezom Kine da se tih vrijednosti pridržava u vlastitom razvoju i međunarodnoj suradnji;

B. budući da se stanje ljudskih prava u Kini i dalje pogoršava otkad je vlast u ožujku 2013. preuzeo predsjednik Xi Jinping; budući da stav kineske vlade prema ljudskim pravima i vladavini prava postaje sve više neprijateljski;

C. budući da se svake godine diljem svijeta obavi 10.000 nezakonitih presađivanja ljudskih organa; budući da prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) trgovinom ljudima svake godine ostvari dobit veća od jedne milijarde eura;

D. budući da Narodna Republika Kina ima iznimno niske stope dobrovoljnog darivanja organa zbog tradicionalnih uvjerenja stanovništva; budući da je 1984. Kina provela uredbe koje dozvoljavaju uzimanje organa pogubljenih zatvorenika; budući da je Kina 2015. prema vlastitim navodima prestala upotrebljavati organe pogubljenih zatvorenika i da je pokrenula nacionalni sustav darivanja, ali da nikad nije potpuno zabranila tu praksu, koja je i dalje zakonita;

E. budući da sustav presađivanja organa u Kini nije usklađen sa zahtjevima Svjetske zdravstvene organizacije za transparentnost i sljedivost u nabavi organa te budući da se kineska vlada dosad opirala neovisnom nadziranju sustava; budući da je dobrovoljan i informiran pristanak preduvjet za etičko darivanje organa;

F. budući da prisilno uzimanje organa treba smatrati usmrćivanjem osobe bez njezina pristanka kako bi se njezini organi mogli odstraniti i presaditi drugoj osobi; budući da se ta praksa mora smatrati nečuvenim i neprihvatljivim kršenjem temeljnog prava na život;

G. budući da su Odbor UN-a protiv mučenja i posebni izvjestitelj UN-a za mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje izrazili zabrinutost zbog navoda o uzimanju organa od zatvorenika i da su pozvali Vladu Narodne Republike Kine da poveća odgovornost i transparentnost sustava za presađivanje organa te da kazni odgovorne za zlouporabu;

H. budući da je sud China tribunal u ožujku 2020. donio konačnu presudu u kojoj je zaključio da se prisilno uzimanje organa već godinama naveliko provodi diljem Kine te da su sljedbenici Falun Gonga bili jedan, a vjerojatno i glavni, izvor opskrbe organima; budući da je kineska vlada odbila svjedočiti pred tim sudom;

I. budući da snažno oslanjanje na pogubljene i žive zatvorenike kao izvor organa za presađivanje podrazumijeva cijelu lepezu neprihvatljivih kršenja u domenama ljudskih prava i medicinske etike;

J. budući da prema izjavi stručnjaka UN-a za ljudska prava od 10. lipnja 2021. postoje vjerodostojne informacije o tome da su zatvorenici koji pripadaju etničkim, jezičnim ili vjerskim manjinama u Kini bez slobodnog, dobrovoljnog i informiranog pristanka podvrgnuti liječničkim pregledima, uključujući krvne pretrage i preglede organa kao što su ultrazvuk i rendgen, koji su ključni da bi se provjerila podudarnost organa za presađivanje;

K. budući da su stručnjaci UN-a za ljudska prava kinesku vladu na taj problem upozorili još 2006. i 2007. godine; budući da u odgovorima kineske vlade nije bilo dovoljno podataka, kao što su informacije o podrijetlu organa koji se upotrebljavaju za presađivanje ili sustavima za razmjenu informacija, koji bi mogli pomoći u identifikaciji i zaštiti žrtava trgovanja te pri učinkovitoj istrazi i kaznenom progonu trgovaca organima;

L. budući da je kineska vlada opovrgnula optužbe o uzimanju organa, u prvom redu u svojem odgovoru Uredu visokog povjerenika UN-a za ljudska prava, te da je opetovano i kategorički poricala da su sljedbenici Falun Gonga ubijeni zbog organa;

1. izražava ozbiljnu zabrinutost zbog navoda o ustrajnoj, sustavnoj, nehumanoj praksi uzimanja organa zatvorenika u Narodnoj Republici Kini, a posebno sljedbenika Falun Gonga, koja se primjenjuje uz odobrenje kineske vlade;

2. podsjeća na to da je Kina ratificirala Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, kojom se predviđa apsolutna i bezuvjetna zabrana mučenja i drugog okrutnog, neljudskog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja;

3. smatra da se praksa uzimanja organa živih zatvorenika koji čekaju na izvršenje smrtne kazne te zatvorenika savjesti u Narodnoj Republici Kini može smatrati zločinom protiv čovječnosti, kako je definirano u članku 7. Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda; potiče Narodnu Republiku Kinu da potpiše Rimski statut i da mu pristupi;

4. poziva kineske vlasti da hitno odgovore na navode o uzimanju organa te da omoguće neovisno praćenje koje bi provodili međunarodni mehanizmi za ljudska prava, uključujući Ured visokog povjerenika UN-a za ljudska prava;

5. izražava zabrinutost zbog nedostatka neovisnog nadzora nad time daju li zatvorenici ili pritvorenici valjan pristanak za darivanje organa; osuđuje to što kineske vlasti ne daju odgovore u vezi s informacijama da obitelji preminulih pritvorenika i zatvorenika ne mogu preuzeti tijela;

6. poziva kineske vlasti da zatraže i osiguraju postojanje slobodnog i informiranog pristanka zatvorenika ili pritvorenika na liječničke preglede te da u skladu s međunarodnim konvencijama donesu regulatorni okvir za dobrovoljan i transparentan sustav darivanja organa;

7. poziva EU i njegove države članice da u okviru svakog dijaloga o ljudskim pravima pokrenu pitanje o uzimanju organa u Kini; inzistira na tome da EU i njegove države članice javno osude zlouporabe u presađivanju organa u Kini; poziva države članice da poduzmu potrebne mjere kako bi spriječile odlaske svojih građana u Kinu radi presađivanja organa (transplantacijski turizam) te da podignu razinu osviještenosti o tom pitanju među svojim građanima koji onamo putuju;

8. pozdravlja posjet visoke povjerenice UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet Kini; potiče UN da tijekom tog posjeta nastavi s istragom o trgovini organima;

9. poziva EU i njegove države članice da u okviru suradnje s trećim zemljama, a posebno sa svojim partnerima u regiji Perzijskog zaljeva, u kojima su kineski centri za presađivanje oglašavali „halal organe” Ujgura i muslimanskih manjina u Kini, pokrenu pitanje prisilnog uzimanja organa;

10. poziva Kinu da u potpunosti poštuje zahtjeve Svjetske zdravstvene organizacije u pogledu transparentnosti i sljedivosti u nabavi organa;

11. poziva države članice da zajamče da njihove konvencije i sporazumi o suradnji sa zemljama koje nisu članice EU-a, uključujući Kinu, u području zdravlja i istraživanja poštuju etička načela Unije u pogledu darivanja organa te upotrebe dijelova i proizvoda ljudskog tijela u znanstvene svrhe; poziva relevantne institucije u državama članicama da ocijene i preispitaju uvjete suradnje s kineskim institucijama u području transplantacijske medicine, istraživanja i osposobljavanja;

12. zahtijeva da kineske vlasti visokoj povjerenici UN-a za ljudska prava i mandatarima za posebne postupke Vijeća UN-a za ljudska prava odobre otvoren, neometan i smislen pristup Xinjiangu; traži od kineske vlade da u tom pogledu surađuje s organizacijama UN-a; potiče Vijeće UN-a za ljudska prava da se prioritetno pozabavi pitanjem prisilnog uzimanja organa;

13. nalaže svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi i parlamentu Narodne Republike Kine te visokoj povjerenici UN-a za ljudska prava.

Izvor: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2022-0250_HR.html